Blankett arbetsåtagande 2022-2023

Det är dags att meddela styrelsen vad du utfört för arbetsåtagande under sommaren och ge förslag på vad du kan hjälpa till med nästkommande säsong. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vårt koloniområde är snyggt och välskött!

Styrelsen har tagit fram en blankett som beskriver olika arbetsåtagande. Den finns att hämta på expeditionen. Använd gärna vår nya blankett för att meddela oss årets och nästkommande års arbetsåtagande samt aktuella kontaktuppgifter.

Styrelsen behöver uppdatera Linneas kontaktlista då den innehåller en del gamla och inaktuella adresser, telefonnummer och e-post. Fyll i dina uppgifter oavsett du har flyttat eller inte.

Du kan skicka det via e-post: linnea.koloni@gmail.com eller lämna blanketten i vår brevlåda intill expeditionen.

Hälsar Styrelsen

 

Fortsatt arbete för biologisk mångfald

Faunadepåer – hem och skafferi för många
Som ni säkert sett finns det nu faunadepåer (högar av död ved som ska gynna insekter) på flera ställen i kolonin, till exempel vid infarten från Gliavägen bakom den fina bänken. Under sommaren kommer flera faunadepåer att byggas. Dessutom ska vi skapa små sandbäddar där humlor kan bo.

Vid infarten från Spångavägen pågår arbetet med att skapa en äng med ängsblommor. Intill denna yta har även solrosor planterats (för att ge blomsterprakt och mat till fåglar) samt en hängsälg (viktig för pollinatörer på våren). Vi kommer även att på lämplig plats kring infarten att anlägga fler faunadepåer och sandbäddar.

Anlägg en faunadepå och gynna mångfalden
Har du möjlighet får du gärna även skapa en äng, en faunadepå eller sandbädd i din egen trädgård.

Några andra tips för den egna trädgården:

 • Anlägg fågelbad, det är uppskattat av både fåglar och insekter
 • Sätt upp fågelholkar
 • Vänta med att klippa en del av gräsmattan tills klöver och andra blommor blommat över (gynnar pollinatörer)
 • Samla ihop gräsklippet och lägg på landen, det ger näring till växterna och gör att jorden är fuktig längre
 • Ta vara på gråvatten (från disk- och tvätt) och vattna dina växter
 • Bygg en faunadepå med nedsågade stammar eller grova grenar åt insekterna
 • Sätt upp bi/stekelhotell med borrade hål där olika insekter kan bygga bo
 • Gör en liten sandbädd åt humlor

Miljö- och odlingsgruppen

Sammanfattning studiecirkeln om miljö- och odlande

Kolonister lärde sig mer om miljö och odlande

Under sommaren har Miljö- och odlingsgruppen anordnat en studiecirkel kring miljö och odlande. Runt 15 kolonister deltog i studiecirkelns tre träffar.

Vid första träffen fick deltagarna veta mer om miljödiplomeringen och vilka kriterierna är för att koloniföreningar ska bli miljödiplomerade. Genomgången av kriterierna gav upphov till diskussion, frågor och en hel del konkreta tips för odlande och hur det går att agera mer miljövänligt som kolonist.

Andra träffen ägnades främst åt biologisk mångfald och växtföljd. Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer. Den biologiska mångfalden behövs för att ekosystemen ska fungera och även för så kallade ekosystemtjänster som vi människor kan dra nytta av, till exempel pollinering och rening av luft och mark. Vi diskuterade också hur vi som kolonister kan bidra till den biologiska mångfalden (se text nedan).

Vi fick även höra om betydelsen av växtföljd i våra odlingar. Odlar vi en viss växt/art på samma plats år efter år riskerar jorden att utarmas och risk finns att sjukdomar kan bli bestående. För att undvika detta bör man ha en växtföljd på till exempel fyra år, vilket innebär att olika typer av växter sås/planteras på olika platser i landet under en fyraårsperiod.

Vid den tredje träffen berättade Aarne Lahna om lerjordens betydelse. Även om denna jordtyp känns tung att arbeta med så är den en stor tillgång. Lerjorden kan ta åt sig och behålla mycket vatten och är dessutom kalkrik, så vi inte behöver kalka jorden. Men även lerjord bör förbättras, så blanda in kompost och gödsel i den.

Eva Jonsson talade om sina erfarenheter av att anlägga land att odla i utan att behöva gräva varje år, s k ogrävd odling eller ”no dig gardening”. När du anlägger nya sådana land börjar du med flis, grovkompost och jordkockor. Ovanpå det lägger du gödsel och finare jord, där du planterar och sår. Hon tipsade även om boken ”Odla utan spade” av Bella Linda och Lena Granefelt. Eva tipsade även om hugelbädd, som innebär att du skapar en odlingsbädd genom att första lägga ut ruttnande grenar och där ovanpå kvistar och växtmaterial för att sedan toppa med jord och kompost.

Vi fick även tips om hur vi bör bevattna på våra lotter. (Se text nedan med tips)
Förhoppningsvis blev deltagarna inspirerade att tillämpa de tips som togs upp vid träffarna.

Nästa säsong utlovas fler aktiviteter kring odling och miljöarbete i kolonin.

 

Miljö- och odlingsgruppen

Så kan du öka den biologiska mångfalden 

 • Odla växter som lockar pollinatörer.
 • Spara sälg, vide och andra träd/buskar som blommar tidigt på våren
 • Vänta med att klipp/slå blommor tills de gått i frö
 • Anlägg ängar
 • Erbjud bon och bra miljöer för pollinatörer, t ex med stekelhotell, bestånd av nässlor, sand för humlor, spara skräp i trädgården etc
 • Sätt upp fågelholkar
 • Anlägg dammar och fågelbad

-Använd miljövänliga bekämpningsmedel och gödsel


Vattningstips:

– Täckodla, fukten behålls vid marken och bevattningen varar länge.
– Ta vara på och använd regnvatten. Bra att ha tunnor under stuprör för att samla vattnet.
– Vattna rejält och sällan. Bra för rotsystemet om vattnet går ner ordentligt i       marken.
– Vattna helst morgon och kväll. Dagtid vid solsken dunstar en stor del av vattnet    bort.
– Vattna gärna när det regnar eftersom vattnet tas upp bättre om marken är fuktig.
– Marktäckande växter förhindrar avdunstning.

Grus och Sand

GRUS OCH SAND

Nu finns grus och sand att hämta för den egna lotten.
Priset är höjt till 75 kronor per kärra.

Skriv och lägg lapp om lottnummer + antal kärror i
postlådan intill grusfacken innan du lämnar platsen.

Jord kommer ej att erbjudas p.g.a. risk finns att vi
får in bl.a. Parkslide med den.

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att
fortsätta med den här servicen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Linnéakolonin

Syn i Byn

SYN I BYN

Synen av våra lotter och stugor utgår från de regler vi har att följa enligt SK (Stockholms Kolonister) och Linnéakolonins ordningsregler samt Stadens arrendeavtal. Reglerna finns i den blå pärmen, som ska finnas i varje stuga. Enligt dessa regler, så ska lotterna vara väl omskötta till den 15 juni och i varje fall före Midsommarhelgen.

Här nedan följer det som synemän- och kvinnor kommer att inspektera:

 • Häckarna ska ej vara högre än 110 cm och ej bredare än 20 cm ut mot gata. Marken under och utanför häck ska hållas fri från ogräs.
 • Fruktträden ska beskäras minst vartannat år och vattenskott tas bort årligen.
 • Prydnadsträd och buskar ska hållas på en höjd som ej skuggar egna eller grannars odlingar.
 • Komposter om minst två stycken ska finnas på lotten för trädgårdsavfall.
 • Rågångarna som kan bestå av gräs, grus eller plattor ska hållas fria från ogräs 35 cm från vardera kolonists sida.
 • Trädgården rensas från ogräs såsom Maskrosor, Kirskål, Parksallad, Knölklocka, Parkslide, Lupiner, Guldris, vilka alla är invasiva arter. Se till att fröställningar från dessa plockas bort och bränns i fall du har dessa växter på din lott.
 • Grusgångar och plattläggningar hålls ogräsfria.
 • Vattentunna/-or skall finnas för att samla upp regnvatten för bevattning av växter.
 • Stugans skick Här är det av vikt att huset är välvårdat och ger ett prydligt intryck så att den ej skämmer lotten. Sly bakom stugor mot skogen ska hållas nere av berörd kolonist.

Du får dessutom gärna ha en postlåda för att kunna ta emot föreningsmeddelanden och det ska finnas ett tydligt lottnummer på stugan eller grinden.

OBS! endast de kolonister som får påpekande får lapp i lådan. Om lotten ej har någon anmärkning så lämnas ingen lapp.

Linnéakolonins styrelse

Brev till Skatteverket från ordförande Mona Starkman

Bromma 2020.10.26

 

Fastighetsdeklaration

Med anledning av årets Fastighetsdeklarationer av småhus, så skriver jag å Koloniträdgårdsföreningen Linnéa Kortenlunds alla 213 medlemmar/ stugägares vägnar. Bromma Ulvsunda 1:1.

Alla stugor i vårt koloniområde har en storleksyta om 17 – 26 m2 men spannet på era deklarationsuppgifter varierar mellan 100 000 och 350 000 kronor.

Detta är ett stort frågetecken för oss och orsakar stor frustration och ilska bland medlemmarna. Vi kan inte förstå vadi skillnaderna ligger och vi har ej heller fått någon som helst förklaring vad som ligger till grund för dessa olikheter.

Dessutom har heller ingen förklaring kommit varför höjningen från föregående år blivit så kraftig.

Det vore ej orimligt att som skattebetalare få information om vad som ligger till grund för deklarationen i sin helhet, de orimliga höjningarna och de stora olikheterna när det kommer till stugorna.

 

Väntar på återkoppling från er.

Hälsningar

Linnéa Koloniträdgårdsförening

genom

 

ordförande Mona Starkman

Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiften

Att kolonistugor ska tas upp i deklarationen har gällt sedan länge, men före 2015 var det svårt för Skatteverket att veta vilka som hade kolonistugor om ägaren inte frivilligt uppgav det i deklarationen. En dom hösten 2015 gav Skatteverket rätt att begära ut information från koloniföreningar om alla personer som föreningen har avtal med, vilket motsvarar alla medlemmar. Skatteverket har sedan dess arbetat med att sätta taxeringsvärden på kolonistugor i hela Sverige, vilket i sin tur är underlag för beräkningen av fastighetsavgiften.

Om fastighetsavgiften
Kolonistugor kallas skattemässigt för ”hus på ofri grund” eftersom huset och marken har olika ägare. Som ägare till en kolonistuga betalar du 0,75 procent av stugans taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp (=max av avgiften kan bli) i fastighetsavgift. Den andra halvan av avgiften betalar markägaren, vilket oftast är kommunen.

I deklarationen 2021, vilket avser inkomståret 2020, är takbeloppet för fastighetsavgiften för vanliga småhus 8349 kronor. Det innebär att ägare av en kolonistuga betalar max hälften av detta takbelopp, 4175 kronor i fastighetsavgift. 4175 kronor motsvarar ett taxeringsvärde på 556 667 kronor. (4175/0,0075=556 667 kr).

Hur mycket är avgiften för din stuga?
Stugor som har ett taxeringsvärde under 50 000 kronor betalar ingen fastighetsavgift alls. Är taxeringsvärdet 556 667 kronor eller högre är betalar du 4175 kronor. För taxeringsvärden mellan 50 001 kronor och 556 666 kronor är avgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Ett exempel: Kolonistuga på arrenderad mark
Husets taxeringsvärde: 290 000 kronor (bör vara förifyllt i deklarationshandlingarna) Fastighetsavgift: 290 000 x 0,0075 = 2175 kronor.

Källa: Skatteverket.se

Internationellt diplom för miljöarbete

Utdelning av miljödiplom 5 september

I samband med ljusfesten delar även Koloniträdgårdsförbundet ut det internationella diplom vår förening fått för vårt miljöarbete (se nedan). Detta sker 5 september kl 17 vid Linnéagården.  Kom gärna dit och uppmärksamma detta!

——

Häromdagen skickade Ulrica Otterling, generalsekreterare i Kolonitädgårdsförbundet följande till oss.

Hej!

Linnéa Koloniträdgårdsförening är en av en handfull föreningar som har uppnått guldnivå i Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering. Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar i det internationella koloniträdgårdsförbundet, Office International de Coin de Terre et des Jardins Familiaux, som omfattar över 2 miljoner kolonister i Europa samt Japan. Office International delar årligen ut diplom till föreningar som gjort viktiga insatser inom ekologisk odling och nydanande projekt. Jag vill nu berätta att Linnéa Koloniträdgårdsförening har tilldelats Office Internationals diplom inom ekologisk odling för att ni har nått guldnivå inom miljödiplomeringen.

Väldigt roligt och välförtjänt tycker vi på förbundet!
—-

Det känns oerhört roligt och uppmuntrande att vår förening blivit uppmärksammad och det bland 2 miljoner! kolonister.

Arbetet fram till att vi uppnått guldnivån i miljödiplomeringen har målmedvetet pågått under mer än 10 år och alla Linnéakolonister som bidragit ska känna sig mycket stolta.

Alice Fri

—-

Vi från styrelsen är också oerhört stolta att vår förening har uppmärksammats. Samtidigt vill vi påminna om att detta inte är ett avslutat arbete. För att bibehålla guldnivån måste vi fortsätta att:

 • värna om miljön
 • fördjupa förståelsen av vad miljödiplomeringen innebär och ekologisk odling
 • informera nya medlemmar
 • tydligt profilera oss som en ekologisk förening

Själva överlämningen av diplomet skulle i normala fall ha skett vid ett föreningsmöte, men just nu är det ju inte aktuellt med större möten. Men när det blir möjligt, så ska vi fira utmärkelsen tillsammans!

Styrelsen Linnéa koloniförening