Enkät om bekämpning av mördarsniglar i koloniområden

Student från SLU vill få in svar från kolonister

Annie Bolmgren  som studerar till trädgårdsingenjör med inriktning odling vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp behöver hjälp från oss kolonister. Inom ramen för sitt kandidatarbete vill Annie undersöka täckodlingens betydelse för bekämpning av mördarsniglar i koloniområden. Syftet med uppsatsen är att besvara  följande frågor:

• Är täckodling hållbart eller ett problem inom en koloniförening avseende mördarsnigel?
• Kan styrelsen kräva att täckodlaren skyddar sin tomt för att undvika spridning av mördarsnigel?
• Hur ska eventuell spridning av mördarsnigel som uppkommer till följd av täckodling bekämpas/förhindras? Gemensamma/specifika åtgärder?

*Täckodling: En odlingsmetod där man använder organiskt material exempelvis gräs, halm, löv för att täcka jordytan. Även odlingsmetoden hugelkultur ingår i definitionen täckodling i denna
uppsats.

Svara på enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1123375X368558488X16245 

SPRID GÄRNA LÄNKEN VIDARE TILL FÖRENINGENS KOLONISTER!

Har ni frågor eller kommentarer så kan ni mejla dem direkt till Annie: aebo0004@stud.slu.se