Byggregler

Kort om regler för byggande i Linnéa koloniområde

All om- och tillbyggnad behandlas som vanliga bygglovsärenden och beslutas av kommunen. Kommunen har fastställt maximimått för stuga, veranda etc. Om du vill bygga ska du hämta ansökningsblankett på expeditionen där du också får upplysning om gällande regler.

Observera att du måste ha tillstånd innan du börjar bygga samt att det är du som medlem som ansvarar för bygget även om du anlitar en snickare. OBS! Den som bygger mer än tillståndet avser får riva det felaktiga.

I vårt område gäller följande maximimått (obs i ytan inkluderas knutbräder)

· bostadsarea 26 kvm
· förråd 5 kvm
· veranda 8 kvm
Man kan inte ”föra över” en yta från en av ovanstående grupper till en annan.

Närmare uppgifter får du från byggansvarig eller styrelsen.

Observera att föreningens tillstånd krävs för alla byggnadslovspliktiga åtgärder och att Stadsbyggnadskontoret godkänt byggnationen.

Du ska då skriva ansökan på stadsbyggnadskontorets blankett, som du får på expeditionen eller rekvirerar från Stadsbyggnadskontoret på tel 08-508 27 582 eller Stadsbyggnadskontorets webbsida om bygglovsfrågor.

Exempel på vad du får göra utan bygglov/bygganmälan (läs mer nedan):
· uppföra växthus högst 1,5 m högt om det inte finns en bod på 5 kvm. De som har växthus enligt det gamla beslutet får givetvis ha det kvar. (4 kvm)
· uppföra pergola utan tak
· bygga lekstuga max 5 kvm och max 1,5 m hög
· anordna uteplats högst 0,5 m ovan mark
· färga om fasad eller tak
OBS! Anmälan till styrelsen om byggnation måste alltid göras.

Bygglov/bygganmälan behövs t.ex. för att:
· bygga ny stuga eller förråd
· uppföra växthus högre än 1,5 m dock högst 1,9 m, om det inte redan finns en bod på 5 kvm.
· bygga till stugan (t.ex. med veranda)
· installera eldstad
· bygga mur högre än 0,5 m (gäller också stödmur)

Här finns mer information om byggregler för Linnea koloni


Att tänka på  när du planerar att bygga

All form av ny-, till- och ombyggnad i kolonin ska anmälas till styrelsen och få styrelsens eller föreningens byggansvariges godkännande. Detta gäller även byggande av till exempel lekstugor, trädkojor, avskiljande väggar, pergolor, staket och tak samt flytt av fönster och dörrar. Vid utvändiga måleriarbetet på stugor, till exempel av fasader, ska en anmälan göras till styrelsen som kan ta ställning till om valet av färg är enligt de rekommendationer som finns från Stockholms stad.

Innan du skickar en anmälan till styrelsen bör du även informera dina närmaste grannar om vilka byggarbeten som är på gång.

Styrelsen och byggansvarig avgör om den planerade byggnationen kräver bygglov eller om det räcker med ett godkännande från föreningens sida. Krävs bygglov är det den enskilde kolonistens ansvar att söka sådant hos Stockholms stad och betala de avgifter som medföljer detta. Det är även kolonisten som ansvarar för att ta fram ritningar och andra handlingar.

Görs en bygglovspliktig byggnation utan bygglov finns risk att det som uppförts måste rivas om det visar sig att den strider mot byggreglerna.


Visa hänsyn vid störande arbeten på din lott

I kolonin är det tätt mellan stugorna och därmed måste vi visa varandra extra hänsyn när vi utför arbeten som kan uppfattas störande.
Inför byggarbeten som kan vara störande, till exempel vid snickrande och användande av maskiner, bör du innan arbetet påbörjas informera dina grannar om vad som ska ske och under vilken tidsperiod. Störande arbete, såväl med byggnationer som användas av motorgräsklippare, elektriska häcksaxar etc,  ska ej ske tidiga mornar och sena kvällar.

Vardagar bör det ej ske innan klockan sju på morgonen och ej efter klockan nio på kvällen.
Helger bör det ej ske innan klockan nio på morgonen och ej efter klockan sex på kvällen.
Om möjligt bör du undvika att större byggarbeten sker under semestertid mitt i sommaren, då det är som flest kolonister i stugorna.

Obs! Anlitar du hantverkare eller andra personer för att utföra arbeten på stugan eller i din trädgård är det du som kolonist som ansvarar för att de följer våra regler ovan.

Så gör du om du funderar på att bygga:

1. Kontakta föreningens byggansvarige Wim Kotzé (lott 120) på wim@row.nu.

2. Studera byggreglerna som finns ovan eller fås av byggansvarige.

3. Ta fram alla handlingar som behövs för att söka bygglov: blankett ”ansökan byggärende”, ritningar, förslag till kontrollplan etc. och lämna materialet till den byggansvarige för godkännande. Därefter ska ansökan och ritningarna signeras av ordföranden. Byggherren/lottinnehavaren sänder sedan handlingarna till Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

4. När Stadsbyggnadskontoret beviljat bygglovet sänds beslutet med startbesked till byggherren och kopia till föreningen.

5. Byggnationen kan nu utföras. Om ni inte påbörjar inom två år och avslutar innan fem år har gått faller bygglovet.

6. Efter att byggnationen avslutats ska byggherren skriva under fastställd kontrollplan och intyga att kontrollpunkterna utförts och att givet bygglov har följts och att samtliga angivna krav har uppfyllts.

7. Föreningens byggansvarige ska kontrollera kontrollpunkterna och att utförandet stämmer med bygglovet. Ordföranden signerar vilket innebär ett slutgiltigt godkännande från föreningen. Kontrollplanen sänds därefter in till Stadsbyggnadskontoret för att få slutbesked.

8. Stadsbyggnadskontoret utfärdar slutbesked och sänder detta till byggherren samt avslutar ärendet. Slutbeskedet är byggherren skyldig att kopiera och lämna till den byggansvarige.

9. Alla dokument med kopia på den godkända kontrollplanen arkiveras i föreningens arkiv där varje lott har en egen dossier.