Byggregler

Kort om regler för byggande i Linnéa koloniområde

All om- och tillbyggnad behandlas som vanliga bygglovsärenden och beslutas av kommunen. Kommunen har fastställt maximimått för stuga, veranda etc. Om du vill bygga ska du hämta ansökningsblankett på expeditionen där du också får upplysning om gällande regler.

Observera att du måste ha tillstånd innan du börjar bygga samt att det är du som medlem som ansvarar för bygget även om du anlitar en snickare. OBS! Den som bygger mer än tillståndet får riva det felaktiga.

I vårt område gäller följande maximimått (obs i ytan inkluderas knutbräder)

· bostadsarea 26 kvm
· förråd 5 kvm
· veranda 8 kvm
Man kan inte ”föra över” en yta från en av ovanstående grupper till en annan.

Närmare uppgifter får du från byggansvarig eller styrelsen.

Observera att föreningens tillstånd krävs för alla byggnadslovspliktiga åtgärder och att Stadsbyggnadskontoret godkänt byggnationen.

Du ska då skriva ansökan på stadsbyggnadskontorets blankett, som du får på expeditionen eller rekvirerar från Stadsbyggnadskontoret på tel 08-508 27 582 eller Stadsbyggnadskontorets webbsida om bygglovsfrågor.

Exempel på vad du får göra utan bygglov/bygganmälan (läs mer nedan):
· uppföra växthus högst 1,5 m högt om det inte finns en bod på 5 kvm. De som har växthus enligt det gamla beslutet får givetvis ha det kvar. (4 kvm)
· uppföra pergola utan tak
· bygga lekstuga max 5 kvm och max 1,5 m hög
· anordna uteplats högst 0,5 m ovan mark
· färga om fasad eller tak
· anmälan till styrelsen om byggnation måste alltid göras.

Bygglov/bygganmälan behövs t.ex. för att:
· bygga ny stuga eller förråd
· uppföra växthus högre än 1,5 m dock högst 1,9 m, om det inte finns en bod på 5 kvm?
· bygga till stugan (t.ex. med veranda)
· installera eldstad
· bygga mur högre än 0,5 m (gäller också stödmur)

Här finns mer information om byggregler för Linnea koloni

Så gör du om du funderar på att bygga:

1. Kontakta föreningens byggansvarige Wim Kotzé (lott 120) på wim@row.se.

2. Studera byggreglerna som finns ovan eller fås av byggansvarige.

3. Ta fram alla handlingar som behövs för att söka bygglov: blankett ”ansökan byggärende”, ritningar, förslag till kontrollplan etc. och lämna materialet till den byggansvarige för godkännande. Därefter ska ansökan och ritningarna signeras av ordföranden. Byggherren/lottinnehavaren sänder sedan handlingarna till Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

4. När Stadsbyggnadskontoret beviljat bygglovet sänds beslutet med startbesked till byggherren och kopia till föreningen.

5. Byggnationen kan nu utföras. Om ni inte påbörjar inom två år och avslutar innan fem år har gått faller bygglovet.

6. Efter att byggnationen avslutats ska byggherren skriva under fastställd kontrollplan och intyga att kontrollpunkterna utförts och att givet bygglov har följts och att samtliga angivna krav har uppfyllts.

7. Föreningens byggansvarige ska kontrollera kontrollpunkterna och att utförandet stämmer med bygglovet. Ordföranden signerar vilket innebär ett slutgiltigt godkännande från föreningen. Kontrollplanen sänds därefter in till Stadsbyggnadskontoret för att få slutbesked.

8. Stadsbyggnadskontoret utfärdar slutbesked och sänder detta till byggherren samt avslutar ärendet. Slutbeskedet är byggherren skyldig att kopiera och lämna till den byggansvarige.

9. Alla dokument med kopia på den godkända kontrollplanen arkiveras i föreningens arkiv där varje lott har en egen dossier.