Sammanfattning studiecirkeln om miljö- och odlande

Kolonister lärde sig mer om miljö och odlande

Under sommaren har Miljö- och odlingsgruppen anordnat en studiecirkel kring miljö och odlande. Runt 15 kolonister deltog i studiecirkelns tre träffar.

Vid första träffen fick deltagarna veta mer om miljödiplomeringen och vilka kriterierna är för att koloniföreningar ska bli miljödiplomerade. Genomgången av kriterierna gav upphov till diskussion, frågor och en hel del konkreta tips för odlande och hur det går att agera mer miljövänligt som kolonist.

Andra träffen ägnades främst åt biologisk mångfald och växtföljd. Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer. Den biologiska mångfalden behövs för att ekosystemen ska fungera och även för så kallade ekosystemtjänster som vi människor kan dra nytta av, till exempel pollinering och rening av luft och mark. Vi diskuterade också hur vi som kolonister kan bidra till den biologiska mångfalden (se text nedan).

Vi fick även höra om betydelsen av växtföljd i våra odlingar. Odlar vi en viss växt/art på samma plats år efter år riskerar jorden att utarmas och risk finns att sjukdomar kan bli bestående. För att undvika detta bör man ha en växtföljd på till exempel fyra år, vilket innebär att olika typer av växter sås/planteras på olika platser i landet under en fyraårsperiod.

Vid den tredje träffen berättade Aarne Lahna om lerjordens betydelse. Även om denna jordtyp känns tung att arbeta med så är den en stor tillgång. Lerjorden kan ta åt sig och behålla mycket vatten och är dessutom kalkrik, så vi inte behöver kalka jorden. Men även lerjord bör förbättras, så blanda in kompost och gödsel i den.

Eva Jonsson talade om sina erfarenheter av att anlägga land att odla i utan att behöva gräva varje år, s k ogrävd odling eller ”no dig gardening”. När du anlägger nya sådana land börjar du med flis, grovkompost och jordkockor. Ovanpå det lägger du gödsel och finare jord, där du planterar och sår. Hon tipsade även om boken ”Odla utan spade” av Bella Linda och Lena Granefelt. Eva tipsade även om hugelbädd, som innebär att du skapar en odlingsbädd genom att första lägga ut ruttnande grenar och där ovanpå kvistar och växtmaterial för att sedan toppa med jord och kompost.

Vi fick även tips om hur vi bör bevattna på våra lotter. (Se text nedan med tips)
Förhoppningsvis blev deltagarna inspirerade att tillämpa de tips som togs upp vid träffarna.

Nästa säsong utlovas fler aktiviteter kring odling och miljöarbete i kolonin.

 

Miljö- och odlingsgruppen

Så kan du öka den biologiska mångfalden 

  • Odla växter som lockar pollinatörer.
  • Spara sälg, vide och andra träd/buskar som blommar tidigt på våren
  • Vänta med att klipp/slå blommor tills de gått i frö
  • Anlägg ängar
  • Erbjud bon och bra miljöer för pollinatörer, t ex med stekelhotell, bestånd av nässlor, sand för humlor, spara skräp i trädgården etc
  • Sätt upp fågelholkar
  • Anlägg dammar och fågelbad

-Använd miljövänliga bekämpningsmedel och gödsel


Vattningstips:

– Täckodla, fukten behålls vid marken och bevattningen varar länge.
– Ta vara på och använd regnvatten. Bra att ha tunnor under stuprör för att samla vattnet.
– Vattna rejält och sällan. Bra för rotsystemet om vattnet går ner ordentligt i       marken.
– Vattna helst morgon och kväll. Dagtid vid solsken dunstar en stor del av vattnet    bort.
– Vattna gärna när det regnar eftersom vattnet tas upp bättre om marken är fuktig.
– Marktäckande växter förhindrar avdunstning.